Warehouse Chief

Automotive

60k - 80k
Bangkok
Posted 9 months ago

 

Key Responsibilities:

 1. รับผิดชอบในการวางแผนงาน, พัฒนาและควบคุม งานคลังพัสดุและการรับจ่ายพัสดุ
 2. บริหารพื้นที่คลังพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการแยกประเภทพัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บพัสดุ
 3. ตรวจสอบการส่งพัสดุก่อสร้างให้ถึงตามไซส์งานในแต่ละวันให้ถูกต้อง
 4. กำหนดและควบคุมระเบียบในคลังพัสดุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท
 5. นำเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายของบริษัท
 6. ประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน
 7. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายของแผนกคลังพัสดุ, ซ่อมบํารุง,บริการ และแผนกตรวจสอบ
 8. ควบคุมดูแลการทำ OT ของพนักงานในคลังให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณ Order ในแต่ละวัน
 9. เก็บข้อมูล ติดตาม และ ขจัดปัญหาต่างๆ ที่เข้ามามีผลต่อกระบวนการจัดเก็บพัสดุและรักษาพัสดุ

Qualifications:

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังและประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้าง
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดส่ง รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 4. สามารถใช้ Computer โปรแกรม Word ,Excel , PowerPoint
 5. สามารถใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป ERP ได้
 6. มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดสินค้าหรือตรวจสอบสินค้าภายในคลังสินค้า
 7. มีความสามารถในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย (KPI) เพื่อให้พนักงานทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด
 8. มีภาวะการเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้พร้อมมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาระยะยาว
 9. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานตลอดจนหัวหน้างาน

Job Features

Job CategoryFull time
Salary60,000 - 80,000 THB

Apply Online