Project Manager/Project Engineer

50k - 60k
Samut Prakan
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ อาทิ หมู่บ้านจัดสรรค์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โดยกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ประกอบด้วย สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และนักการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพสูง

งานโครงการ:

 • สามารถออกแบบโครงการ และวางงบประมาณโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้เน้น
  โครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐานสูง
 • สามารถทำแผนบริหารโครงการ และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ (QC), เวลา,
  งบประมาณรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ ในมาตรฐานระดับสูง
 • ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้เป็นไปอย่างสุจริต ให้ได้คุณภาพราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา
 • ควบคุม ดูแล บริหารและสรรหาผู้รับเหมาต่างๆของโครงการ ให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีและมีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับ
  โครงการ
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม วัสดุ เทคโนโลยี เทคนิควิธี อย่างดี สามารถเลือกสรรมาใช้กับโครงการได้อย่างเหมาะสม
  โดยเฉพาะมีความรู้และประสบการณ์การก่อสร้างบ้านส าเร็จรูป
 • กำกับดูแลฝ่ายบริหารจัดการโครงการ งานบริการหลังการขาย งานบริหารชุมชน และงาน QA
 • เป็นผู้นำและรับผิดชอบร่วมกับฝ่ายการตลาดในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และสนับสนุนงานทางการตลาด การ
  ขายของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
  งานบริหาร
 • ร่วมวางแผนงาน สามารถให้ความคิดเห็น ทั้งงานโครงการและงานเชิงบริหารองค์กรกับผู้บริหาร
 • ประชุม/ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนการทำงาน เพื่อรับทราบ
  ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาสินค้า-การบริการ
 • รายงานผลการดำเนินการด้านโครงการหรืองานบริหารให้กับผู้บริหารเพื่อทราบ หรือเพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข
 • วางแผนดำเนินการและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร รวมถึงรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจำคาบของฝ่ายบริหาร
 • มีความสามารถในการวางโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารบุคคล สามารถสื่อสาร
  มอบหมายงาน ดูแลตรวจสอบและวัดผลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ
 • ประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและนำเสนอต่อผู้บริหาร

วันและเวลาทำงาน:

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online