Premium Restaurant Manager

25k-35k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจสายอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในกรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
2.ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหารในแต่ละวัน
3.ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริการ และติดตามแก้ไขที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียน
4.ใช้ดุลพินิจ ในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้บริการ
5.ตรวจสอบตารางการทางานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบติงาน
6.ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ทาการสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ
9.จัดสรรการแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.ปฏิบัติดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า
สูงสุด

คุณสมบัติ

– เพศหญิง บุคลิกภาพดี
– จบป.ตรี
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– เคยทำงานในธุรกิจโรงแรม
– มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการร้านอาหาร
– มีจิตรักบริการ
– มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุด 4 วัน/เดือน)

สวัสดิกำร

– ค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
– ประกันกลุ่ม AIA
– ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– Gift Voucher 1,000-1,500 บาท/เดือน
– เค้กวันเกิด
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
– Bonus ประจำปี

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online