Medical Sales Director

30k - 50k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายวิตามินเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้บริการเฉพาะด้านการป้องกันและฟื้นฟูด้วยวิตามินบำบัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินการขายตามเป้าหมายทีได้รับมอบหมาย
 • สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด
 • หาช่องทางการขายใหม่ๆ และขยายตลาด มีความชำนาญในการหาลูกค้าองค์กร
 • วางแผนรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า
 • รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
 • จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเภสัชศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ชอบการพบปะพูดคุยกับลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจ รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี คิดบวก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมให้บรรลุเป้าหมาย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านการใช้ MS Office และมีความสามารถมในการเรียนรู้โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ

วันและเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ 8.30ิ น. – 17.30 น. และวันเสาร์ 9.00 น. – 12.00 น. (สามารถยืดหยุ่นได้)

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online