Marketing Manager

60k - 80k
Bangkok
Posted 3 years ago

เกี่ยวกับบริษัท:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทษไทย โดยมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการแผนการสื่อสารการตลาด
 • วางแผน วิเคราะห์ ร่วมกำหนดแนวนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กำหนดทิศทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 • กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการตลาด
 • กำกับ และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างการรับรู้ สร้างกิจกรรมทางการตลาด สำรวจ ติดตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขา การตลาด, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงสายงานด้านบริหารทีมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน และความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานเร็ว

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการแผนการสื่อสารการตลาด
 • วางแผน วิเคราะห์ ร่วมกำหนดแนวนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กำหนดทิศทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 • กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการตลาด
 • กำกับ และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างการรับรู้ สร้างกิจกรรมทางการตลาด สำรวจ ติดตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขา การตลาด, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงสายงานด้านบริหารทีมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน และความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานเร็ว

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online