Retail Director

(by experiences)
Nonthaburi
Posted 3 years ago

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก

เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง กระเบื้องและวัสดุตกแต่ง

Responsibilities :

1.กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและเป้าหมายของสายงานค้าปลีก ประกอบด้วย ฝ่ายขายโชว์รูม แผนกขายตรง แผนกขายต่างจังหวัด และฝ่ายธุรการงานขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2.วางระบบการดำเนินงานด้านการขายปลีกอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร

3.บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของสายงานค้าปลีกให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

4.สื่อสารแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ด้านการขายปลีกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สายงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด

5.เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้า

6.ให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งนำเสนอข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานของสายการค้าปลีก

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Specification: 

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี

2.วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย

3.ประสบการณ์ด้านการขายและบริหารทีม อย่างน้อย 10 ปี

4.มีแผนกลยุทธ์ด้านการขายปลึกที่มีส่วนในการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถแข่งขันกับตลาดขายปลีกภายในประเทศได้

Special Requirement:

  • บุคลิกภาพดี
  • ประสบการณ์ตรงในธุรกิจเดียวกัน (Retail หรือ Trading) เช่น Homepro, Lotus, BigC, ไทวัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Other: 

  • Salary : ตามประสบการณ์
  • วันเวลาทำงาน: ปกติจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 8.30-18.00 น. (เสาร์เลิก 17.30 น.)
  • ประจำสาขารัตนาธิเบศร์
  • ผู้ใต้บังคับบัญชา: ดูแลงานขาย showroom 6 สาขา (แต่ละสาขามีพนักงานประมาณ 150 คนขึ้นไป)

Job Features

Job CategoryFull time

Apply Online