Job Archives

(by experiences)
Chiangmai
Posted 4 weeks ago

Company: One of top Hotel in Chiangmai CORE WORK ACTIVITIES Ensuring Culinary Standards and Responsibilities are Met Manages restaurant kitchen shift operations and ensures compliance with […]

Read More

50k
Bangkok, Nonthaburi
Posted 1 month ago

Company : A leader of Ceramic and Material for decorate home Responsibility – จัดทำแผนการตลาด และPR สำหรับสื่อแต่ละช่องทางขาย – ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อประเมินและวางแผนงานขายช่องทาง Online – ประสานงานและดูแลระบบสั่งซื้อสินค้า – วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติของ Data analysis […]

Read More

up to 45k
Bangkok
Posted 2 months ago

Position: Executive Secretary Company: one of leading entertainment company in Thailand Responsibilities: Manage schedule for executive position Handle document Coordinate both internal and external parties Responsible […]

Read More

25k-35k
Bangkok
Posted 3 months ago

Company: CRM Consultantcy firm Key Responsibilities: Provide report to Business Controller for monitoring and analyze their result by use Microsoft Excel / Microsoft Access programs as […]

Read More

30k-40k
Bangkok
Posted 3 months ago

Company : CRM Consultantcy firm Job Description:  We are looking for a Programmer responsible for based applications. This includes anything between complex back-end services and their […]

Read More

15k - 18k
Bangkok
Posted 3 months ago

Company: manufacturer of steel and welding Key Responsibilities: Able to explain company information for customers to understand Able to explain and recommend the distribution structure Can explain […]

Read More

30k - 50k
Bangkok
Posted 3 months ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายวิตามินเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้บริการเฉพาะด้านการป้องกันและฟื้นฟูด้วยวิตามินบำบัด หน้าที่และรายละเอียดของงาน: กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินการขายตามเป้าหมายทีได้รับมอบหมาย สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด หาช่องทางการขายใหม่ๆ และขยายตลาด มีความชำนาญในการหาลูกค้าองค์กร วางแผนรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขาย คุณสมบัติผู้สมัคร: ชาย/หญิง อายุ […]

Read More

60k - 80k
Bangkok
Posted 3 months ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำของประเทษไทย โดยมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบ บริหาร จัดการแผนการสื่อสารการตลาด วางแผน วิเคราะห์ ร่วมกำหนดแนวนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดทิศทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านการตลาด […]

Read More

(by experiences)
Nonthaburi
Posted 4 months ago

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง กระเบื้องและวัสดุตกแต่ง Responsibilities : 1.กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและเป้าหมายของสายงานค้าปลีก ประกอบด้วย ฝ่ายขายโชว์รูม แผนกขายตรง แผนกขายต่างจังหวัด และฝ่ายธุรการงานขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2.วางระบบการดำเนินงานด้านการขายปลีกอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 3.บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของสายงานค้าปลีกให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด 4.สื่อสารแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ด้านการขายปลีกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สายงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด 5.เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้า […]

Read More

50k - 60k
Samut Prakan
Posted 4 months ago

เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ อาทิ หมู่บ้านจัดสรรค์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โดยกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ประกอบด้วย สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และนักการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพสูง งานโครงการ: สามารถออกแบบโครงการ และวางงบประมาณโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้เน้น โครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณภาพมาตรฐานสูง สามารถทำแผนบริหารโครงการ และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ (QC), เวลา, งบประมาณรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ ในมาตรฐานระดับสูง ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้เป็นไปอย่างสุจริต ให้ได้คุณภาพราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา […]

Read More

60k - 80k
Nonthaburi
Posted 4 months ago

ตำแหน่ง : Design Marketing Manager เกี่ยวกับบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจคัดสรรและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งบ้าน โดยมีสินค้าครอบคลุมแบรนด์ดังทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในตลาดค้าปลีก และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง หน้าที่รับผิดชอบ: ให้แนวทางการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาต่างๆ (Design Concept) ทั้งด้านกราฟฟิกและเนื้อหาถ้อยคำที่ควรใช้ ทั้งงานสื่อสารภายนอก และเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน นำเสนอมุมมองในการออกแบบ สไตล์การออกแบบตามยุคสมัย และประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างดีเยี่ยม บริหารจัดการคิวงานทั้งหมดที่เข้ามาตามความสำคัญเร่งด่วน และทุกงานเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการผลิต/ติดตั้งงานสื่อสารทั้งหมดให้มีคุณภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด […]

Read More

70k - 80k
Nonthaburi
Posted 4 months ago

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน   Responsibilities : 1. บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ สายงานบัญชี/การเงิน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดดังนี้ วางแผนภาษีให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอบทานความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงินและรายงานประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งการกระทบยอดบัญชีรายได้ ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และการนำส่ง ภ.พ. 30 ต่อกรมสรรพากร […]

Read More

25k-35k
Bangkok
Posted 4 months ago

เกี่ยวกับบริษัท : ธุรกิจสายอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในกรุงเทพฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 2.ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหารในแต่ละวัน 3.ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริการ และติดตามแก้ไขที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียน 4.ใช้ดุลพินิจ ในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้บริการ 5.ตรวจสอบตารางการทางานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบติงาน 6.ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7.ทาการสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 9.จัดสรรการแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.ปฏิบัติดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า สูงสุด คุณสมบัติ […]

Read More

35k-45k
Bangkok
Posted 4 months ago

About The Company: One of the best construction industries in Bangkok Key Responsibilities: 1.Responsible for directing, controlling and managing the financial affairs of the company to […]

Read More

30k - 50k
Bangkok
Posted 4 months ago

About the company: The company is a tech-startup payment gateway. They help Google, Tencent, and other leading digital content providers monetize their products in places where […]

Read More